Od 1 września 2016 nowelizacja Kodeksu Pracy

Od 1 września 2016r. w życie wchodzi kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy związana z zawieraniem umów o pracę. Od września każda umowa o pracę musi być zawarta na piśmie  jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Nie dopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Ponadto pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem pracownika do pracy zapoznać go z treścią regulaminu pracy. W przypadku pracowników młodocianych muszą oni zostać zapoznani z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem ich do pracy.

Zmiany Kodeksu Pracy wynikające z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910), która obowiązuje od 1 września 2016 r. mają zwiększać ochronę praw pracowników oraz ograniczyć nielegalne zatrudnianie.

Dodaj komentarz